Loading...

Nedenfor er prøverne på receptionistuddannelsen beskrevet. Det gælder følgende prøver:

  • Grundforløbsprøven
  • Ny mesterlære-prøven
  • Svendeprøven

Grundforløbsprøven

Grundforløbets 2. del afsluttes med en grundforløbsprøve. Det er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag, og den danner grundlag for bedømmelse af elevens opfyldelse af grundforløbets faglige krav. Prøven skal afprøve elevens erhvervsfaglige kompetencer og vil typisk omfatte et teoretisk/praktisk prøveforløb, hvor elevens viden færdigheder og kompetencer vurderes. Skolen fastsætter de nærmere rammer for prøven herunder fastsættelse af form, indhold, varighed og bedømmelses- og eksaminationsgrundlag ud fra indholdet i  uddannelsen. Den må vare mellem 30 minutter og syv timer.

Der er ekstern censur til prøven, fx fra andre skoler eller erhvervslivet. Der gives ikke karakter for prøven, og den skal bestås, for at eleven kan fortsætte undervisningen i hovedforløbet.

Det er den enkelte erhvervsskole, som står for prøven. Hvis du vil høre mere om prøven på din lokale erhvervsskole, kan du finde links til deres hjemmeside på denne side.

Du kan læse om grundforløbsprøven på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Ny mesterlære

Ny mesterlære-elever skal ikke op i grundforløbsprøven. Den praktiske oplæring afsluttes derimod med en samlet kompetencevurdering, hvori indgår en praktisk opgave, som stilles af virksomheden og skolen i fællesskab. Løsningen af opgaven foregår typisk i virksomheden og tager afsæt i det, eleven har arbejdet med i perioden.

Den samlede vurdering af elevens kompetencer går ud på at konstatere, om eleven har opnået de nødvendige kompetencer for at kunne fortsætte i hovedforløbet med konstatering af den undervisning, som eventuelt skal overføres til hovedforløbet fra det tilsvarende grundforløbs 2. del. Elevens kompetencer vurderes godkendt/ikke godkendt af virksomheden og skolen i fællesskab. Eleven får bevis for det gennemførte forløb, som træder i stedet for grundforløbsbeviset.

Elever i ny mesterlære kan optages til skoleundervisning i hovedforløbet uden at have opfyldt alle overgangskrav forinden. Om nødvendigt kan eleven få forlænget 1. skoleperiode i hovedforløbet eller undtagelsesvis blive indkaldt til et særligt skoleophold mellem afslutningen af grundlæggende praktisk oplæring og begyndelsen af 1. skoleperiode i hovedforløbet, så alle overgangskravene kan blive opfyldt.

Du kan læse om ny mesterlære på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Svendeprøven

Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode. Prøven udgør en svendeprøve.

Prøven består af en projektopgave, en mundtlig prøve og en skriftlig prøve:

  • Projektopgaven er et helhedsorienteret projekt, der tager udgangspunkt i uddannelsesspecifikke fag. Eleven skal i projektopgaven vise evne til at kombinere teori og praksis. Projektopgaven besvares skriftligt i form af en it-baseret projektrapport. Projektopgavens emne tildeles ved lodtrækning. Opgaven løses inden for en varighed af 28 undervisningsdage og afleveres senest 10 skoledage før den mundtlige prøve.
  • Den mundtlige prøve varer 45 minutter og tager udgangspunkt i faglige og sproglige spørgsmål indskrevet på et opgavekort. Opgavekortet tildeles ved lodtrækning. Spørgsmålene tager udgangspunkt i de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag. Spørgsmålene på opgavekortene besvares mundtligt. Som led i den mundtlige prøve fremlægger eleven projektopgaven og indgår i dialog herom.
  • Den skriftlige prøve afholdes i 2. sidste skoleuge. Opgaven består af et skriftligt opgavesæt, der omfatter spørgsmål, der tager udgangspunkt i de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag. Opgavesættet besvares skriftligt. Opgavesættet tildeles ved lodtrækning. Opgavesættet løses inden for en varighed af 2 timer og 30 minutter. Opgavesættet udføres individuelt.

De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes.

Ved bedømmelsen af den afsluttende prøve gives en karakter for projektopgaven, en karakter for den mundtlige prøve og en karakter for den skriftlige prøve.

Alle tre delprøver i den afsluttende prøve skal bestås for at bestå svendeprøven.

Hvis dele af den afsluttende prøve ikke bestås, skal kun disse dele tages om. Eleven skal dog have mulighed for at udarbejde en ny projektopgave og tage hele prøven om, hvis skolen efter samråd med eleven og dennes arbejdsgiver træffer beslutning herom.

Prøven er omfattet af reglerne i eksamensbekendtgørelsen.

Eksempel på opgaver til svendeprøven

Man kan opnå guld-, sølv- og bronzemedalje på baggrund af resultatet af svendeprøven og skoleresultaterne.