Loading...

Nedenfor er prøverne på gastronomuddannelsen beskrevet. Det gælder følgende prøver:

 • Grundforløbsprøven
 • Ny mesterlære-prøven
 • Gastronomassistentprøven
 • Svendeprøven for specialet kok og specialet smørrebrød og catering

Grundforløbsprøven

Grundforløbets 2. del afsluttes med en grundforløbsprøve. Det er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag, og den danner grundlag for bedømmelse af elevens opfyldelse af grundforløbets faglige krav. Prøven skal afprøve elevens erhvervsfaglige kompetencer og vil typisk omfatte et teoretisk/praktisk prøveforløb, hvor elevens viden færdigheder og kompetencer vurderes. Skolen fastsætter de nærmere rammer for prøven herunder fastsættelse af form, indhold, varighed og bedømmelses- og eksaminationsgrundlag ud fra indholdet i  uddannelsen. Den må vare mellem 30 minutter og syv timer.

Der er ekstern censur til prøven, fx fra andre skoler eller erhvervslivet. Der gives ikke karakter for prøven, og den skal bestås, for at eleven kan fortsætte undervisningen i hovedforløbet.

Det er den enkelte erhvervsskole, som står for prøven. Hvis du vil høre mere om prøven på din lokale erhvervsskole, kan du finde links til deres hjemmeside på denne side.

Du kan læse om grundforløbsprøven på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Ny mesterlære

Ny mesterlære-elever skal ikke op i grundforløbsprøven. Den praktiske oplæring afsluttes derimod med en samlet kompetencevurdering, hvori indgår en praktisk opgave, som stilles af virksomheden og skolen i fællesskab. Løsningen af opgaven foregår typisk i virksomheden og tager afsæt i det, eleven har arbejdet med i perioden.

Den samlede vurdering af elevens kompetencer går ud på at konstatere, om eleven har opnået de nødvendige kompetencer for at kunne fortsætte i hovedforløbet med konstatering af den undervisning, som eventuelt skal overføres til hovedforløbet fra det tilsvarende grundforløbs 2. del. Elevens kompetencer vurderes godkendt/ikke godkendt af virksomheden og skolen i fællesskab. Eleven får bevis for det gennemførte forløb, som træder i stedet for grundforløbsbeviset.

Elever i ny mesterlære kan optages til skoleundervisning i hovedforløbet uden at have opfyldt alle overgangskrav forinden. Om nødvendigt kan eleven få forlænget 1. skoleperiode i hovedforløbet eller undtagelsesvis blive indkaldt til et særligt skoleophold mellem afslutningen af grundlæggende praktisk oplæring og begyndelsen af 1. skoleperiode i hovedforløbet, så alle overgangskravene kan blive opfyldt.

Du kan læse om ny mesterlære på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Gastronomassistent (trin 1)

Som del af skoleundervisningen i gastronomassistentuddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve.

Den består af et praktisk orienteret projekt, der indgår som eksaminationsgrundlag og delvist bedømmelsesgrundlag i en mundtlig eksamination.

Projektet:

 • varer 0,5 uge med normal arbejdstid
 • har til formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og personlige kompetencer i trin 1 og
 • tager udgangspunkt i obligatoriske uddannelsesspecifikke fag.

Den mundtlige eksamination varer 20 minutter. Der medvirker en censor, der er udpeget af skolen.

Elevens præstation bedømmes med en karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation.

Prøven skal bestås, for at eleven kan få udstedt uddannelsesbevis af Det faglige Udvalg.

Prøven kan kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen som gastronomassistent. Elever på specialerne skal ikke til prøve. Skolepraktikelever optages til et trin ad gangen, hvorfor de også skal op til prøven.

Det er den enkelte erhvervsskole, som står for prøven. Hvis du vil høre mere om prøven på din lokale erhvervsskole, kan du finde links til deres hjemmeside på denne side.

Svendeprøven for kokke og smørrebrød og catering

Som en del af den sidste skoleperiode i specialerne afholder skolen en svendeprøve.

Svendeprøven begynder med, at eleven trækker et opgavekort. Opgavekortet trækkes i sidste skoleuge, dagen før afviklingen af prøven. Når opgavekortet er trukket, har eleven 4 timer til forberedelse på skolen. Under forberedelsen fremstiller eleven det materiale, der skal indgå i den praktiske del og den mundtlige del af prøven. Den del af elevens forberedelsesmateriale, der skal indgå som delvist eksaminations- og bedømmelsesgrundlag, afleveres umiddelbart efter forberedelsestiden til skolen, som giver det til eksaminator og censorer. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må bruges.

Prøven består af en praktisk del og en mundtlig del:

 • Den praktiske del af prøven varer 3 timer og 30 minutter og består af to opgaver i køkkenproduktion, en bunden opgave og en delvis fri opgave, som tager udgangspunkt i en udleveret råvarekurv. Opgaverne løses individuelt.
 • Den mundtlige del af prøven varer 20 minutter og består af spørgsmål og dialog med udgangspunkt i råvarekurvens indhold og den praktiske opgaveløsning samt dialog om relaterede emner fra de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag.
  • Den mundtlige del af prøven afholdes umiddelbart efter den praktiske del.

For prøven i specialet smørrebrød og catering gælder det endvidere, at der i forberedelsestiden skal udarbejdes markedsføringsmateriale, som drøftes under den mundtlige prøve.

Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af den praktiske og mundtlige del af prøven, og hvor den praktiske del vægter med 75 pct. og den mundtlige del med 25 pct. Karakteren for den samlede præstation gives eleven umiddelbart efter prøvens afslutning.

Svendeprøve skal bestås.

Prøven er omfattet af reglerne i eksamensbekendtgørelsen.

Eksempel på den praktiske del af svendeprøven for elever på specialet:

Man kan opnå guld-, sølv- og bronzemedalje på baggrund af resultatet af svendeprøven og skoleresultaterne.