Prøver på gastronomuddannelsen

Svendeprøven – gastronom

Svendeprøven for specialet kok og for specialet smørrebrød og catering består af en skriftlig teoriprøve, en praktisk prøve (2 delprøver) og en mundtlig prøve.

Det faglige fokus for svendeprøven i gastronomuddannelsens specialer er fastsat ud fra de kernekompetencer i uddannelsen, der sætter eleven i stand til at:

 • Vælge og anvende grundtilberedningsmetoder
 • Vælge og vurdere råvarer
 • Vælge og anvende udstyr, værktøj og arbejdsmetoder til at løse en given opgave.

Prøven skal vise, at eleven har opnået kernekompetencerne i uddannelsen og kan løse faglige opgaver i kendte og ukendte situationer. Ved den praktiske prøve skal eleven derfor kunne arbejde med afsæt i en konkret opskrift, men også kunne vælge og anvende metoder, der matcher de råvarer, eleven får udleveret.

I censor- og skolevejledningen er hver prøve beskrevet med tilhørende bedømmelseskriterier og eksempler på opgaver. Desuden er de nærmere rammer for prøvens afholdelse, herunder elevens klargøring til svendeprøven, indhold af råvarebord, tilladt udstyr mv. gennemgået.

Andre prøver i gastronomuddannelsen:

 • Grundforløbsprøven
 • Ny mesterlære-prøven
 • Gastronomassistentprøven

Grundforløbets 2. del afsluttes med en grundforløbsprøve. Det er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag, og den danner grundlag for bedømmelse af elevens opfyldelse af grundforløbets faglige krav. Prøven skal afprøve elevens erhvervsfaglige kompetencer og vil typisk omfatte et teoretisk/praktisk prøveforløb, hvor elevens viden færdigheder og kompetencer vurderes. Skolerne fastsætter en fælles, national standard med nærmere rammer for prøvens  form, indhold, varighed og bedømmelses- og eksaminationsgrundlag ud fra de fastsatte kompetencemål.

Der er ekstern censur til prøven, fx fra andre skoler eller erhvervslivet. Prøven skal bestås for, at eleven kan påbegynde undervisningen i hovedforløbet.

Som del af skoleundervisningen i gastronomassistentuddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve.

Den består af et praktisk orienteret projekt, der indgår som eksaminationsgrundlag og delvist bedømmelsesgrundlag i en mundtlig eksamination.

Projektet:

 • varer 0,5 uge med normal arbejdstid
 • har til formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og personlige kompetencer i trin 1 og
 • tager udgangspunkt i obligatoriske uddannelsesspecifikke fag.

Den mundtlige eksamination varer 20 minutter. Der medvirker en censor, der er udpeget af skolen.

Elevens præstation bedømmes med en karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation.

Prøven skal bestås, for at eleven kan få udstedt uddannelsesbevis af Det faglige Udvalg.

Prøven kan kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen som gastronomassistent.


Ny mesterlære-elever afslutter den praktiske oplæring med en samlet kompetencevurdering, hvori indgår en praktisk opgave, som stilles af virksomheden og skolen i fællesskab. Løsningen af opgaven foregår typisk i virksomheden og tager afsæt i det, eleven har arbejdet med i perioden. I nogle tilfælde aflses den praktiske opgave af den opgave, der stilles til den ordinære grundforløbsprøve.

Den samlede vurdering af elevens kompetencer går ud på at konstatere, om eleven har opnået de nødvendige kompetencer for at kunne fortsætte i hovedforløbet med konstatering af den undervisning, som eventuelt skal overføres til hovedforløbet fra det tilsvarende grundforløbs 2. del. Elevens kompetencer vurderes godkendt/ikke godkendt af virksomheden og skolen i fællesskab. Eleven får bevis for det gennemførte forløb, som træder i stedet for grundforløbsbeviset.

Elever i ny mesterlære kan optages til skoleundervisning i hovedforløbet uden at have opfyldt alle overgangskrav forinden. Om nødvendigt kan eleven få forlænget 1. skoleperiode i hovedforløbet eller undtagelsesvis blive indkaldt til et særligt skoleophold mellem afslutningen af grundlæggende praktisk oplæring og begyndelsen af 1. skoleperiode i hovedforløbet, så alle overgangskravene kan blive opfyldt.

Find kontaktperson

Kontaktpersoner for
erhvervsuddannelser

Hanne Poulsen

Hanne Poulsen

 • Uddannelseskonsulent
 • Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen
 • Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen

Mail: hp@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110856

Stephan Riis Hansen

Stephan Riis Hansen

 • Uddannelseskonsulent
 • Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen

Mail: srh@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110897

Martin Webb

Martin Webb

 • Lærepladskonsulent

Mail: mw@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110837