Loading...

Nedenfor er prøverne på tjeneruddannelsen beskrevet. Det gælder følgende prøver:

 • Grundforløbsprøven
 • Ny mesterlære-prøven
 • Konference- og selskabstjenerprøven (trin 1)
 • Svendeprøven for specialet (trin 2)

Grundforløbsprøven

Grundforløbets 2. del afsluttes med en grundforløbsprøve. Det er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag, og den danner grundlag for bedømmelse af elevens opfyldelse af grundforløbets faglige krav. Prøven skal afprøve elevens erhvervsfaglige kompetencer og vil typisk omfatte et teoretisk/praktisk prøveforløb, hvor elevens viden færdigheder og kompetencer vurderes. Skolen fastsætter de nærmere rammer for prøven herunder fastsættelse af form, indhold, varighed og bedømmelses- og eksaminationsgrundlag ud fra indholdet i  uddannelsen. Den må vare mellem 30 minutter og syv timer.

Der er ekstern censur til prøven, fx fra andre skoler eller erhvervslivet. Der gives ikke karakter for prøven, og den skal bestås, for at eleven kan fortsætte undervisningen i hovedforløbet.

Det er den enkelte erhvervsskole, som står for prøven. Hvis du vil høre mere om prøven på din lokale erhvervsskole, kan du finde links til deres hjemmeside på denne side.

Du kan læse om grundforløbsprøven på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Ny mesterlære

Ny mesterlære-elever skal ikke op i grundforløbsprøven. Den praktiske oplæring afsluttes derimod med en samlet kompetencevurdering, hvori indgår en praktisk opgave, som stilles af virksomheden og skolen i fællesskab. Løsningen af opgaven foregår typisk i virksomheden og tager afsæt i det, eleven har arbejdet med i perioden.

Den samlede vurdering af elevens kompetencer går ud på at konstatere, om eleven har opnået de nødvendige kompetencer for at kunne fortsætte i hovedforløbet med konstatering af den undervisning, som eventuelt skal overføres til hovedforløbet fra det tilsvarende grundforløbs 2. del. Elevens kompetencer vurderes godkendt/ikke godkendt af virksomheden og skolen i fællesskab. Eleven får bevis for det gennemførte forløb, som træder i stedet for grundforløbsbeviset.

Elever i ny mesterlære kan optages til skoleundervisning i hovedforløbet uden at have opfyldt alle overgangskrav forinden. Om nødvendigt kan eleven få forlænget 1. skoleperiode i hovedforløbet eller undtagelsesvis blive indkaldt til et særligt skoleophold mellem afslutningen af grundlæggende praktisk oplæring og begyndelsen af 1. skoleperiode i hovedforløbet, så alle overgangskravene kan blive opfyldt.

Du kan læse om ny mesterlære på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Konference- og selskabstjener (trin 1)

Som del af skoleundervisningen i konference- og selskabstjeneruddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve.

Den består af et praktisk orienteret projekt, der indgår som eksaminationsgrundlag og delvist bedømmelsesgrundlag i en mundtlig eksamination.

Projektet:

 • varer 0,5 uge med normal arbejdstid
 • har til formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og personlige kompetencer i trin 1 og
 • tager udgangspunkt i obligatoriske uddannelsesspecifikke fag.

Den mundtlige eksamination varer 20 minutter. Der medvirker en censor, der er udpeget af skolen.

Elevens præstation bedømmes med en karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation.

Prøven skal bestås, for at eleven kan få udstedt uddannelsesbevis af Det faglige Udvalg.

Prøven kan kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen som konference- og selskabstjener. Elever på specialet skal ikke til prøve.

Det er den enkelte erhvervsskole, som står for prøven. Hvis du vil høre mere om prøven på din lokale erhvervsskole, kan du finde links til deres hjemmeside på denne side.

Svendeprøven

Skolen afholder en svendeprøve som afslutning på sidste skoleperiode i specialet tjener, som består af en caseopgave, en praktisk orienteret prøve og en mundtlig prøve:

 • Caseopgaven er en helhedsorienteret opgave, der tager udgangspunkt i uddannelsesspecifikke fag.
  • Opgaven tildeles ved lodtrækning.
  • Eleven skal ved besvarelsen vise evne til at kombinere teori og praksis.
  • Senest 2 skoledage efter trækning af caseopgaven afleverer eleven en skriftlig it-baseret besvarelse.
 • Den praktisk orienterede prøve udgøres af en opgave A, der består af 2 delopgaver, og en praktisk opgave B.
  • I næstsidste skoleuge afholdes 1. del af opgave A. Opgaven består af sammensætning af menu og drikkevarer, vare 1 time og besvares skriftligt.
  • I sidste skoleuge afholdes 2. del af opgave A, opgave B og den mundtlige prøve.
   • 2. del af opgave A, som er en opgave i borddækning og identifikation af drikkevarer, varer 2 timer og 15 minutter. Opgaven udføres delvis på baggrund af elevens besvarelse af 1. del af opgave A.
   • Derefter trækkes den praktiske opgave B, som er en serveringsopgave, der varer 15 minutter.
   • Den mundtlige prøve afholdes normalt efter den praktiske prøve.
    • Den mundtlige prøve består af to delprøver på tilsammen 20 minutter:
     • Den første delprøve består af fremlæggelse af den skriftlige besvarelse af caseopgaven.
     • Den anden delprøve består af dialog om den skriftlige besvarelse af caseopgaven.

Ved bedømmelsen af den afsluttende prøve i specialet gives en karakter for:

 • opgave A
 • opgave B
 • den skriftlige besvarelse af caseopgaven og elevens fremlæggelse af denne samt
 • elevens præstation i dialogen om den skriftlige besvarelse af caseopgaven

Karaktererne for opgave A og B meddeles eleven umiddelbart efter eksaminationen, mens de to resterende karakterer meddeles eleven samlet.

De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes.

Eleven skal opnå beståkarakter som gennemsnit af karaktererne ved opgave A og opgave B samt som gennemsnit af alle karakterer ved prøven. Hvis dele af den afsluttende prøve ikke bestås, skal kun disse dele tages om. Eleven skal dog have mulighed for at udarbejde en ny caseopgave og tage hele prøven om, hvis skolen efter samråd med eleven og dennes arbejdsgiver træffer beslutning herom.

Prøven er omfattet af reglerne i eksamensbekendtgørelsen.

Eksempel på opgaver til svendeprøven

Man kan opnå guld-, sølv- og bronzemedalje på baggrund af resultatet af svendeprøven og skoleresultaterne.