Loading...

Erhvervsuddannelseselever er efter §§ 55 og 56 i lov om erhvervsuddannelser omfattet af den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet, uanset om arbejdsgiveren har indgået en overenskomst eller ej.

Det betyder, at eleven minimum skal have den løn, som står i overenskomsten, og at overenskomsten bestemmelser gælder under uddannelsen. Derudover gælder de lovbestemte regler om arbejdstager også. Det er fx ferieloven.

Det står også i erhvervsuddannelsesloven, at arbejdsgiveren kun undtagelsesvis kan pålægge eleven arbejde, som ikke har et uddannelsesmæssigt sigte, og kun under forudsætning af, at uddannelsens mål kan nås.

Elevoverenskomsten

Elevoverenskomsten for 2017-2020 mellem 3F og HORESTA, som gælder for alle gastronom-, tjener- og receptionistelever, kan findes på HORESTAs webside.

Uddannelsesaftale

Alle erhvervsuddannelseselever skal have en uddannelsesaftalen senest den dag, hvor eleven starter i virksomheden. En uddannelsesaftale er en særlig form for ansættelseskontrakt, som gælder mellem en praktikvirksomhed og en erhvervsuddannelseselev. Aftalen er skriftlig og skal være underskrevet af begge parter, evt. forældremyndighedsindehaverne, hvis eleven er under 18 år.

Du kan finde uddannelsesaftaleformularer, tillæg og vejledninger mv. på Undervisningsminsiteriets hjemmeside.

Du kan læse mere om de forskellige typer af uddannelsesaftaler i publikationen: “Sådan indgår du en uddannelsesaftale”

Prøvetid

Elevens første tre måneder i virksomheden betragtes som en gensidig prøvetid, hvor begge parter kan opsige uddannelsesaftalen uden angivelse af grund og varsel. Efter prøvetiden kan uddannelsesaftalen ikke opsiges medmindre begge parter er enige om det, eller uddannelsesaftalen misligholdes af én af parterne.

Ferie

Elever er omfattet af ferielovens bestemmelser. Det betyder, at elever har ret til ferie med fuldløn de første to år af deres ansættelse, uanset at de ikke har optjent ret hertil. Læs ferieloven her.

Forsikring

Under sin oplæring i praktikvirksomheden er eleven omfattet af arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring. Når eleven er på skoleophold, gælder samme regel. Anmeldelse af konkrete skader på skolen eller i virksomheden skal foretages af arbejdsgiveren til eget forsikringsselskab.

Andre spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, som du ikke har kunne finde svar på her, bedes du kontakte din faglige organisationer, fx 3F eller HORESTA. Sekretariatet kan ikke være hjælpe med svar på spørgsmål om ansættelsesret eller overenskomsten.