Censor

For at sikre, at eleverne får en retfærdig bedømmelse af deres svendeprøver, udsender de faglige udvalg to censorer til hver svendeprøve.

Som censor skal du bekræfte, at du deltager i svendeprøven.

Honorarskema

Når du har været ude som censor, skal du udfylde et honorarskema.

Kunne du tænke dig at blive censor, kan du, hvis du er faglært og medlem af:

Skoler skal bestille censorer til svendeprøver ved brug af skema: Gå til censorbestilling

Censorer udpeges af det faglige for uddannelsen. Et censorteam udgøres af en repræsentant fra arbejdsgiverside og en repræsentant for lønmodtagerside. Der udpeges et censorteam pr. hold af max 8 elever.

Krav til censorer

For at blive udpeget som censor af organisationerne skal man have den fornødne indsigt i uddannelsen.

Censor skal være bekendt med indholdet i Censor- og skolevejledningen, som til de tre uddannelser, findes her:

Hvervet som censor er ansvarsfuldt og er, ligesom svendeprøven, lovreguleret. Derfor skal censor tillige være bekendt med:

 • Den gældende bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom samt den tilhørende uddannelsesordning
 • Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser, bek. nr.41 af 16. januar 2014
 • Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, bek. nr. 262 af 20. marts 2007

Habilitet

En censor skal være habil. Det betyder, at man ikke kan være censorer for en elev, som man:

 • er eller har været ansat i samme virksomhed med,
 • er eller har været i familie med, herunder kæresterelationer i alle former,
 • er eller har været ven eller uven med eller tilsvarende ift. ens nærmeste,
 • har eller har haft en ikke ubetydelig økonomisk relation til, eller
 • på anden måde har eller har haft en relation til, som gør, at man ikke kan træffe en upartisk afgørelse.

Ansatte og tidligere ansatte på den afholdende skole kan ikke deltage som censor.

At være inhabil som censor er på ingen måde personligt eller moralsk diskvalificerende. Reglerne er til for at beskytte censorerne, fordi de forhindrer, at den pågældende censor tvinges til at træffe afgørelse i sager, hvor vedkommende, uanset al god vilje og evne, risikerer at blive kritiseret.

Det er censorens pligt at gøre opmærksom på sin inhabilitet. Censoren skal straks henvende sig til sin organisation og skole, hvis censoren er inhabil. Organisationen kan herefter indkalde en anden censor.

Opdager censoren først sin inhabilitet ved selve svendeprøven, er det censorens pligt at træde tilbage ved bedømmelsen af den konkrete elev. Dette skal meddeles Uddannelsessekretariatet.

Reglerne om habilitet følger forvaltningslovens regler.

Uniform/navneskilt

Alle censorer i gastronomuddannelsen bærer fagets uniform i neutral udformning. Censorer i tjener- og receptionistuddannelsen klæder sig med tanke for, at de repræsenterer faget. Ingen bærer synlige emblemer, logoer eller virksomhedsnavne. Det er rart at kende navnet på de personer, man er sammen med. Neutrale navneskilt med fornavn kan med fordel benyttes.

Mobiltelefoner

Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefonen til at kommunikere ud ad til under afvikling af svendeprøven. Husk, at svendeprøven er en stor dag i elevernes liv.

Svendeprøve – ikke konkurrence

Det er elevens faglighed, der skal bedømmes. Eleven afslutter en grunduddannelse. Det er uddannelsens kompetencemål, eleven prøves i ved svendeprøven. Det er vigtigt at huske, at det ikke er en konkurrence som fx Skills eller DM. Husk, at eleven ikke har mange års brancheerfaring.

Find kontaktperson

Kontaktpersoner for
censorer

Jeanet Sørensen

Jeanet Sørensen

 • Administrativ medarbejder
 • Udstedelse af svendebreve
 • Censorbestilling og servicering af censorer
 • Forligssager for Tjener, Receptionist- og Gastronomuddannelsen
 • Indsendelse af afsluttende praktikerklæringer til alle specialer

Mail: js@uddannelsessekretariatet.dkk
Tlf.: 52110437

Lone Larsen

Lone Larsen

 • Sekretær
 • Bogholderi og honorar af censorer

Mail: ll@uddannelsessekreatriatet.dk
Tlf.: 52110729